სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკა ჩინეთში, ვიეტნამსა და ლაოსში: არის თუ არა განვითარების სამაგალითო მოდელი?

იო ინგე ბეკკევოლდი, არვე ჰანსენი, კრისტინ ნორდჰაუგი | Developing Economics

ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში ჩინეთი, ვიეტნამი და ლაოსი ეკონომიკური ზრდის კუთხით მოწინავე სახელმწიფოთა რიგებში იმყოფებიან. ანუ, გლობალური კაპიტალისტური სისტემის სამი წამყვანი ზრდადი ეკონომიკა მოდის ავტორიტარულ სახელმწიფოებზე, რომლებიც იმართებიან კომუნისტური პარტიების მიერ და ოფიციალურად ეყრდნობიან სოციალისტური განვითარების დღის წესრიგს. უცნაურია, მაგრამ განვითარების ინდიკატორების მთელ რიგში ძალიან შთამბეჭდავი მაჩვენებლების მიუხედავად, რაიმე მნიშვნელოვანი ინტერესი მათდამი მაინც არ იყო გამოვლენილი. ბევრს მიაჩნია, რომ ბოლო ათწლეულების მანძილზე მსოფლიო მასშტაბით ჩინეთი და ვიეტნამი წარმოადგენენ ყველაზე შთამბეჭდავი „განვითარების წარმატებულ შემთხვევებს“. ამ სამმა სახელმწიფომ მიაგნეს განვითარების საკუთარ მოდელს, რომელიც აერთიანებს საბაზრო ეკონომიკას და სოციალიზმს – ‘’სოციალისტურ საბაზრო ეკონომიკას’’. ოფიციალური განმარტების მიხედვით, ეს არ არის კაპიტალიზმი, არამედ საბაზრო ეკონომიკის ეროვნული განვითარების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების სამსახურში ჩაყენების მეტად მდგრადი და სოციალურად გამართლებული მიდგომა. პალგრავ მაკმილანის (Palgrave Macmillan) მიერ ახლად გამოცემულ რედაქტირებულ ნაშრომში „სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკა აზიაში: განვითარება ჩინეთში, ვიეტნამსა და ლაოსში“ ჩვენ შევეცადეთ განგვეხილა ამ განვითარების მოდელის სრულფასოვნება, მიღწევები და ჩავარდნები.

ჩინეთის მმართველი კომუნისტური პარტია კარლ მარქსის 200 წლის იუბილეს აღნიშნავს

განვითარების წარმატებული ისტორიები

ბოლო ოთხი ათწლეულის განმავლობაში ჩინეთის მიერ ნაჩვენებმა ფენომენალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ ის გლობალურ ზესახელმწიფოდ გადააქცია; თუმცა, სამივე ქვეყანამ წინსვლის გამაოგნებელ მაჩვენებლებს მიაღწიეს. 1989 წლიდან 2018 წლამდე განვლილ სამ ათწლეულში ჩინეთმა აჩვენა ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ 8.4%-თ ზრდის ტემპი (გრაფა 1). ეს არის მსოფლიო ბანკის მიერ აღწერილ ქვეყნებს შორის ყველაზე სწრაფი ზრდის მესამე საუკეთესო მაჩვენებელი. ვიეტნამმა დაიკავა მეხუთე ადგილი საშუალო ზრდის 5.4%-ით, ხოლო ლაოსი მეექვსეა – 5.1%-ით.[1]

გრაფა 1. წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ სულ მოსახლეზე ზრდის მონაცემები: ჩინეთი 1978-2017, ლაოსი/ვიეტნამი: 1985-2017
წყარო: data.worldbank.org

სამივე სახელმწიფომ ზრდის შედარებით მსგავსი ტრენდი აჩვენეს, თუმცა განსხვავებული მონაცემები გვაქვს განვითარების სხვა მაჩვენებლებში. კერძოდ, ჩინეთი და ვიეტნამი დაუსახელებელი ჩემპიონები არიან სიღარიბის დაძლევის კუთხით. ჩინეთის წარმატებული ისტორიის ფარგლებში, საბაზრო რეფორმის დაწყების შემდეგ დაახლოებით 850 მილიონი ადამიანის სიღარიბიდან ამოყვანა გახდა შესაძლებელი; ხოლო ვიეტნამმა მხოლოდ 2000-იანი წლების პირველ ორ ათწლეულში შეძლო დაახლოებით 45 მილიონის. და ბოლოს, ლაოსმა გაანახევრა სიღარიბე ბოლო ოცი წლის განმავლობაში, თუმცა ამ მხრივ მაინც ჩამორჩება საკუთარ სოციალისტურ მეზობლებს.

საბოლოო ჯამში, ჩინეთი და ვიეტნამი წარმოადგენენ უფრო „წამატებულ ისტორიებს“, ვიდრე ლაოსი. ამის და მიუხედავად, სამივე სახელმწიფო სხვა მსგავს ქვეყნებთან შედარებით წლიურ მშპ-ზე დაყრდნობით არსებული სოციალური და მატერიალური მაჩვენებლების მთელ რიგში დაწინაურებულნი არიან (ცხრილი 1). რეალურად, 1990-2015 წლების პერიოდში ჩინეთი, ვიეტნამი და ლაოსი იყვნენ გაეროს ადამიანის განვითარების ინდექსში სახელმწიფოთა პირველ ათეულში.

ცხრილი 1. სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკის განვითარების მონაცემები
 
 ჩინეთი 1990ჩინეთი 2017ვიეტნამი 1990ვიეტნამი 2017ლაოსი 1990ლაოსი 2017
 
მშპ/ყოველ სულზე/მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი (მიმდ. საერთაშორისო $)98716.8079396.7751.1037.023
უკიდურესი სიღარიბე ($1.90 ნაკლებზე მცხოვრები მოსახლეობის %)66.60.7 (2015)52.9 (1992)2 (2016)32.2 (1992)22.7 (2012)
ადამიანური განვითარების ინდექსი0.5020.7520.4750.6940.4000.601
ჩვილთა მოკვდაობა (1000 დაბადებულზე)42.183716.7106.148.6
დედათა მოკვდაობა (100,000 მშობიარეზე), 2015 წელი972713954905197
წერა-კითხვა (ზრდასრულთა ჯამი, 15 წლიდან)77.895 (2010)87.6 (1989)93.5 (2009)60 (1995)58 (2011)
წვდომა ელექტროენერგიაზე (მოსახლეობის %, 2016)92.210074.110015.387.1
 
წყარო: მსოფლიო განვითარების ინდიკატორები და ადამიანის განვითარების ინდექსი.
 
ვიეტნამელ ქალბატონს ტრადიციული გრძელი კაბა აცვია ”ao dai” გიგანტური პოსტერის ფონზე მმართველი კომუნისტური პარტიის მე-13 ეროვნული კონგრესის წინა დღეებში – 22 ინავარი, 2021 REUTERS/Kham

თუ გავითვალისწინებთ, წარმატებული განვითარების განმარტებას (ინგ. definition of developmental success), რომელიც ყურადღებას აქცევს ეკონომიკურ ზრდას, სიღარიბის დაძლევას და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, ჩინეთი და ვიეტნამი ამის ნათელი მაგალითები არიან, ხოლო ლაოსი ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ნაწილობრივ. თუმცა, თუ დამატებით იქნება გაანალიზებული იქნება ბურჟუაზიული პოლიტიკური თავისუფლება და გარემოს მდგრადობა, მაშინ სამივე სახელმწიფო ნაკლებად წარმატებულია. ქვეყნების სწრაფმა ეკონომიკურმა ზრდამ დიდი ზეგავლენა იქონია ბუნებრივ რესურსებსა და გარემოზე; შესაბამისად, კლიმატურმა ცვლილებებმა და ბუნებრივმა კატასტროფებმა შეიძლება შეაფერხონ შემდეგომი განვითარება. ბევრი ადამიანი დიდხანს ელოდებოდა რეჟიმების სიხისტის შემცირებას ფულადი კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად, მაგრამ ბოლო დროის კვლევები ცხადყოფენ, რომ ვიეტნამში, ლაოსსა და, განსაკუთრებით, ჩინეთში ხელისუფლებები პირიქით, უფრო ძალადობრივ პოლიტიკას აწარმოებენ.

მეტიც, სამივე ქვეყანაში რეფორმების პერიოდში უთანასწორობის დონე გაიზარდა. ჩინეთში 2010-15 წლებში ე.წ. ჯინის [რედ. ჯინის ინდექსი ყველაზე მეტად ცნობილია, როგორც პოპულაციის შემოსავლებისა და კეთილდღეობის უთანაბრობის საზომი] საშუალო კოეფიციენტი შეადგენდა 42.2-ს, რაც იყო აშშ-ზე ცოტაოდენ მეტი. გასათვალისწინებელია, რომ ამერიკაში დაფიქსირებულია უთანასწორობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყნებს შორის. ვიეტნამსა და ლაოსში ამ მხრივ ვითარება უკეთესია, მაგრამ მაინც საჭიროებს გამოსწორებას. სამივე სახელმწიფოს ელიტებმა მოახდინეს წარმოუდგენელი სიმდიდრის და ძალაუფლების დაგროვება. დამატებით, სახეზეა დიდი უფსკრული ეთნიკურ უმრავლესობასა და უმცირესობებს შორის; ბოლონი სამივე სახელმწიფოს მიერ აღრიცხულ სიღარიბის სტატისტიკას მნიშვნელოვნად ავსებენ.

განსხვავებული და სრულფასოვანი მოდელი?

‘’სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკა’’ არის განვითარების განსხვავებული მოდელი, რადგან იგი წარმოადგენს კომუნისტური რეჟიმების მიერ დანერგილ საბაზრო რეფორმებს. ჩინეთს, ვიეტნამსა და ლაოსს აქვთ საერთო საბჭოთა მემკვიდრეობა გეგმიური ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის კოლექტივიზაციისა და სახელწმიფო საკუთრებაში მყოფი კომპანიების სახით.

სამივე ქვეყანამ დანერგეს საბაზრო რეფორმები 1980-იან წლებში, ჩინეთში ‘’გაიგე კაიფანგ’’ (ინგ. Gaige kaifang) (‘რეფორმა და გახსნილობა’, 1978/79), ვიეტნამში ‘’დოი მოი’’ (ინგ. Doi moi) (‘განახლება’, 1986) და ლაოსში ‘’ჩინ თანაკაან მაინ’’ (ინგ. Chin Thanakaan Mai) (‘ახალი აზროვნება~ ან ‘ახალი ეკონომიკური მექანიზმები’, 1986). ეს მიდგომები განიხილებიან ეკონომიკური ცვლილებების ოფიციალურ ათვლის წერტილებად.

სახელმწიფოს დღემდე წამყვანი როლი უკავია სამივე ქვეყანაში. დიდი და პოლიტიკურად მხარდაჭერილი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი კორპორაციები განასახიერებენ სოციალისტურ მემკვიდრეობას, თუმცა მათი ზეგავლენა დაკნინდა. ბევრი ადარებს სოციალისტურ საბაზრო ეკონომიკას, განსაკუთრებით ჩინეთსა და ვიეტნამში, აზიურ განვითარებადი კონცეფციის მიმდევარ სახელმწოფოებთან (ინგ. Asian developmental states – რედ. იგულისხმება სახელმწიფოები, რომლებშიც ხელისუფლება აქტიურად არის ჩართული ეკონომიკაში, მათ შორის რეგულაციების დანერგვის კუთხით). საინტერესოა, რომ ზოგიერთმა დაინახა სამივე ქვეყანაში ნეოლიბერალიზაციის პროცესები, სხვებმა კი ეს კომუნისტური რეჟიმები ნეოლიბერალურადაც კი მონათლეს. მიგვაჩნია, რომ უფრო მართებული იქნება თუ განვიხილავთ ამ რეჟიმების მიერ წარმოებულ განვითარების სტრატეგიას, როგორც ნაერთს ნეოლიბერალიზმისა (ინგ. (neo)liberal) და სტატიზმისა (ინგ. statist); განვითარებადი სახელმწიფოს (ინგ. developmental state) კონცეფციის მომხრეებისთვის, ისინი ეკონომიკური გაგებით ზედმეტად სტატისტურები (ინგ. statist) არიან ნეოლიბერალიზმისთვის და ზედმეტად ლიბერალურები საკუთარ რიგებში ჩასარიცხად.

რა შეიძლება ითქვას სოციალურ პოლიტიკაზე? წესისამებრ, პასუხი შერეული და არაერთგვაროვანია. ერთის მხრივ, სოციალისტური იდეალები ჩანს უადგილო საჯარო სერვისების პრივატიზაციისა და უთანასწორობის ზრდის ფონზე. თუმცა, სხვა მსგავს ქვეყნებთან შედარებით ამ სამ სახელმწიფოში განვითარების არჩეული მოდელი უფრო ინკლუზიურია ანუ უკეთესად არის გააზრებული და გავრცელებული მოსახლეობაში.

აღსანიშნია, რომ ამ განვითარების მოდელს აქვს მკაფიოდ ურბანული სახე. გლეხური წარმომავლობის და სამივე სახელმწიფოში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის სოფლად ყოფნის მიუხედავად[2], კომუნისტური რეჟიმებისთვის ”თანამედროვე და ცივილიზებული” საზოგადოებები მაინც უფრო აღქმულია ურბანულ ჩარჩოში. შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ თანამედროვე ჩინეთში, ვიეტნამსა და ლაოსში ”ახალი სოციალისტი ადამიანი”-ს (ინგ. ‘new socialist man’) ხედვა შეიცვალა; ახლა იგი წარმოადგენს ქალაქელს, საშუალო კლასის  ”სოციალისტ მომხმარებელს” (ინგ. ‘socialist consumer’).

იმის და მიუხედავად, რომ ”სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკა” ცალკე მოდელია, იგი არ არის ბოლომდე სრულფასოვანი, რადგან აქვს განსხვავებები სამივე ზემოთ მოყვანილ სახელმწიფოში. მაგალითად, ჩინეთმა, ვიეტნამმა და ლაოსმა საბაზრო ეკონომიკაზე დაგვიანებული გადასვლის შესაძლებლობა განსხვავებულად გამოიყენეს. ჩინეთმა შეძლო დიდი საგარეო ინვესტიციების მოზიდვა, განსაკუთრებით, საკუთარი საექსპორტო ინდუსტრიის სექტორში; ამასთანავე, მოხერხდა შიდა ინდუსტრიის განვითარებაც და ახლა ქვეყანა გადადის მაღალ ტექნოლოგიებზე. თავის მხრივ, ვიეტნამმა განიცადა „შეფერხებითი გარდასვლა“ (ინგ. ‘stalled transition’) ანუ ძირითადად შეძლო  პირდაპირ საგარეო ინვესტიციებზე და მუშა-ხელზე ორიენტირებული ინდუსტრიული სექტორის განვითარება, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ქვეყნის გარეთ წარმოებულ ტექნოლოგიებზე. ლაოსი კი სრულად ამოვარდნილია ამ სურათიდან. იგი დღემდე ძირითადად აგრარული სახელმწიფოა და კონცენტრირებულია რესურსების ექსპორტზე რაიმე მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული განვითარების გარეშე.

სამაგალითო მოდელი?

მას შემდეგ, რაც სი ძინპინმა 2017 წელს მე-19 პარტიულ ყრილობაზე განაცხადა, რომ ჩინეთი მზად არის სხვებისთვის წარდგეს სამაგალითო ქვეყნად, დროა უფრო კარგად და სიღრმისეულად გავაანალიზოთ სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკის წყობა. 2007-2009 წლებში გლობალური ფინანსური კრიზისისას პეკინი არ შედიოდა კამათში თემაზე თუ რომელი მოდელი იყო უფრო მდგრადი და განვითარებაზე ორიენტირებული – ჩინური თუ ე.წ. საბაზრო-ლიბერალური ვაშინგტონის კონსენსუსი. სი ძინპინის მმართველობა ნაკლებად ზომიერია/თავშეკავებულია. მას არაერთხელ განუცხადებია, რომ სხვა განვითარებად სახელმწიფოებს შეუძლიათ ჩინეთის ზრდის მოდელის გამოყენება. სამყარო ახალი სამაგალითო მოდელების აქტიურ ძიებაშია და საინტერესოა, თუ რამდენად შესაძლებელია აზიურმა ”სოციალისტურმა საბაზრო ეკონომიკებმა” რეალური ალტერნატივა შესთავაზონ სხვა განვითარებად სახელმწიფოებს? თუ ჩინეთი მართლაც მზად არის ახლა ჩადოს ფული და რესურსები საკუთარი განვითარების მოდელის ექსპორტში სამხრეთ-სამხრეთის დიალოგის  ფარგლებში (ინგ. south-south dialogue), მაშინ სოციალისტურ საბაზრო ეკონომიკურ მოდელს უნდა სრული სერიოზულობით მივუდგეთ.

ეს მოდელი სხვა ქვეყნებისთვის წამოადგენს კარგ „სამაგიდო წიგნს“ მისი განსხვავებული მახასიათებლების და ჩინეთში, ვიეტნამსა და ლაოსში სხვადასხვა ვარიანტების არსებობის გამო. უნდა აღინიშნოს, სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკა არ არის სხვაგან მარტივად გადასატანი და დასანერგი მოდელი. მეტიც, სოციალისტური საბაზრო ეკონომიკა არის უნიკალური ისტორიული პერიოდის შედეგები, როდესაც კომუნისტური სახელმწიფოები ცივი ომის ზეგავლენას განიცდიდნენ, ეწყობოდნენ გლობალიზაციის პროცესებს და ვაჭრობისა და ფინანსური ნაკადების ლიბერალიზაციას. ამის და მიუხედავად, ჩინეთი, ვიეტნამი და ლაოსი ნათელი მაგალითები არიან იმ ზრდის პოტენციალის, რომელიც გააჩნიათ გლობალური და რეგიონალური ეკონომიკების ინტეგრაციას და სახელმწიფოს მიერ განვითარებაზე ორიენტირებულ პრაგმატულ რეფორმებს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გააჩნია ადამიანური და გარემოს დაცვითი დანაკარგები, რაც თან ახლავს კაპიტალისტური წარმოების სისტემებს და ავტორიტარულ ლენინიზმს.

იო ინგე ბეკკევოლდი არის უსაფრთხოების კვლევის ნორვეგიული ინსტიტუტის უფროსი მრჩეველი და ყოფილი დიპლომატი ნაშრომებით ჩინეთსა და ვიეტნამზე.

არვე ჰანსენი არის პოსტ-დოქტორანტი განვითარებისა და გარემოს დაცვის ცენტრში, ოსლოს უნივერსიტეტი.

კრისტინ ნორდჰაუგი არის განვითარების კვლევების პროფესორი საერთაშორისო კვლევებისა და ინტერპრეტირების დეპარტამენტში, ოსლო მეტროპოლიტან უნივერსიტეტი.

შენიშვნები:

  1. გამოთვლილია data.worldbank.org-ზე დაყრდნობით. ეკვატორულ გვინეას ჰქონდა საშუალო ზრდის უმაღლესი მაჩვენებელი – 13%, შემდეგი იყო ბოსნია და ჰერცეგოვინა – 8.4%, ხოლო მეოთხე ადგილი დაიკავა მიანმამ (ბირმამ) – 7.4%.
  2. მსოფლიო ბანკის მონაცემების თანახმად, 2019 წელს სოფლად მცხოვრები ადამიანების წილი შეადგენდა ჩინეთის მთლიანი მოსახლეობის 39.7%-ს, ვიეტნამის – 63.3%-ს და ლაოსის – 64.3%-ს.

პირველადი წყარო:

https://developingeconomics.org/2021/01/11/the-socialist-market-economy-in-china-vietnam-and-laos-a-development-model-to-embrace/

კარგი მაგალითის საფრთხე – აშშ-ს იმპერიალისტური პოლიტიკის ქვაკუთხედი

აშშ წლების განმავლობაში არ უშვებდა მსოფლიოს სხვადასხვა პატარა ქვეყნებში განვითარების ალტერნატიული, ანტიკაპიტალისტური, საკუთარი მოსახლეობის და არა ბიზნეს ელიტების ინტერესებზე მორგებული მოდელების ჩამოყალიბებას და სამხედრო ინტერვენციების მეშვეობებით ცდილობდა ამ ქვეყნებისთვის ხელის შეშლას. თანამედროვეობის გამორჩეული ინტელექტუალი, დღესდღეობით ცოცხალ მეცნიერებს შორის ყველაზე ციტირებადი მეცნიერი, ნოამ ჩომსკი ამას “კარგი მაგალითის საფრთხეს” უწოდებს და თავის ერთ-ერთ წიგნში ძირფესვიანად მიმოიხილავს ამ საკითხს. ჩვენ უცვლელად გთავაზობთ ამ მონაკვეთის თარგმანს ნოამ ჩომსკის აღნიშნული წიგნიდან:

10728838.jpg

განვიხილოთ 60-იანი წლების ლაოსი, ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა მსოფლიოში იმ დროისთვის, და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელო. მისი მოსახლეობის უმეტესობამ არც კი იცოდა ლაოსის არსებობის შესახებ. მათი წარმოდგენა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ საკუთარი სოფლითა და კიდევ მახლობელი სამეზობლო სოფლებით. მაგრამ როგორც კი ლაოსში პრიმიტიული სოციალური რევოლუციის ჩანასახი გაჩნდა, ვაშინგტონმა განახორციელა ლაოსის “საიდუმლო დაბომბვა” და მთელი დასახლებული პუნქტები გაანადგურა, თან აღსანიშნავია რომ ამ ოპერაციას არაფერი საერთო არ ჰქონდა აშშ-ს ომთან ვიეტნამში.

1963-197 წლებში აშშ-მ ლაოსში 2.5 მილიონი ტონა ბომბი ჩამოაგდო

კიდევ ერთი საინტერესო მაგალითი –  კარიბის ზღვის ნაწილში არსებობს პატარა კუნძულოვანი ქვეყანა გრენადა, სადაც ცხოვრობს 100 ათასი ადამიანი. ამ კუნძულის პოვნა რუკაზე არც თუ ისე ადვილია. მაგრამ როგორც კი გრენადაში სოციალური რევოლუცია დაიწყო, ვაშინგტონმა იჩქარა ჩარეულიყო და აღმოეფხვრა საფრთხე.

1917 წლის ბოლშევიკური რევოლუციიდან მოყოლებული  1980-ან წლებში აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური მთავრობების კრახით დასრულებული, აშშ-ს მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ ინტერვენციას ამართლებდა ის საბაბი, რომ ისინი ამ ქვეყნებს საბჭოთა საფრთხისგან იცავდნენ. ამიტომ, როდესაც 1983 წელს აშშ გრენადაში შეიჭრა, მეთაურების გაერთიანებული შტაბის თავმჯდომარე განმარტავდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ საბჭოთა კავშირი თავს დაესხმეოდა დასავლეთ ევროპას, მტრულად განწყობილი გრენადა დაბრკოლებას შეუქმნიდა ნავთობის მიწოდებას კარიბის ზღვის გასწვრივ დასავლეთ ევროპისათვის და იმ შემთხვევაში ისინი (აშშ) ვერ შესძლებდნენ დახმარების აღმოჩენას ალყაში მოქცეულ მოკავშირეებსთვის. ახლა ეს სასაცილოდ გეჩვენებათ ალბათ, მაგრამ ამგვარი განცხადებები ხელს უწყობენ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციას აგრესიის, ტერორის და მავნებლური ქმედებების მხარდასაჭერად.

1983 წელს ამერიკელები მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პატარა კუნძულოვან ქვეყანა, გრენადაში შეიჭრნენ.

ნიკარაგუაზე თავდასხმა გამართლებული იყო მტკიცებებით, რომ თუ ”მათ” იქ არ შეაჩერებდნენ, მაშინ “ისინი” გადმოლახავენ საზღვარს ჰარლინგენში, ტეხასის შტატში, რომლის მისაღწევად სულ რაღაც ორი დღეა საჭირო. განათლებულ ადამიანებს სთავაზობდნენ უფრო გააზრებულ ვარიანტებს, მაგრამ იგივე დამაჯერებელობის დონით.

ამერიკული ბიზნესი ვერც კი შეამჩნევდა ნიკარაგუას გაქრობას მსოფლიო რუკიდან. იგივე შეიძლება ითქვას სალვადორზე. მიუხედავად ამისა, აშშ ბარბაროსულად შეიჭრა ამ ორივე სახელმწიფოში, რამაც იმსხვერპლა 100 ათასობით ადამიანის სიცოცხლე და მილიარდობით დოლარი.

ამისათვის არსებობს მიზეზი. რაც უფრო სუსტი და ღარიბია ქვეყანა, მით უფრო სახიფათო შესაძლოა გამოდგეს მისი წარმატებული მაგალითი დანარჩენი მსოფლიოსთვის.  თუ პატარა, ღარიბ გრენადას იმის უნარი შესწევს რომ შექმნას საკუთარი მოსახლეობის ცხოვრების უკეთესი პირობები, მაშინ სხვა ქვეყნებს, რომლებსაც გააჩნიათ შთამბეჭდავი რესურსები, უჩნდებათ კითხვები : “რატომ არა ჩვენ?”

ამ წესის დამადასტურებელ მაგალითად იქცა ინდოჩინეთი, რომელიც არის ფართო რეგიონი მნიშვნელოვანი რესურსებით. მიუხედავად იმისა რომ ეიზენჰაუერი და მისი მრჩევლები ბევრს ბჭობდნენ ბრინჯზე, კალასა და კაუჩუკზე, რეალური საფრთხე მდგომარეობდა იმაში, რომ თუ ინდოჩინეთის მოსახლეობა მიაღწევდა დამოუკიდებლობასა და სამართლიანობას, მათ მაგალითს მიბაძავდა ტაილანდის მოსახლეობა და მისი წარმატების შედეგად, იგივე მცდელობები გავრცელდებოდა მალაიზიაში და შემდგომ უკვე ინდონეზია გაყვებოდა დამოუკიდებლობის მაგალითს. გაჩნდებოდა ე.წ. “დიდი ზონის” მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკარგვის საფრთხე.

თუ თქვენ გჭირდებათ გლობალური სისტემა, რომელიც ექვემდებარება ამერიკელი ინვესტორების ინტერესებს, თქვენ ვერ დაუშვებთ მის დაშლას მარტივ მამრავლებლად. გასაოცარია, თუ რაოდენი გულახდილობით არის ფორმულირებული ეს ყველაფერი დოკუმენტებში, რომლებიც უკვე ფართო აუდიტორიისათვისაა  განკუთვნილი. განვიხილოთ ჩილეს და მისი ყოფილი პრეზიდენტის ალიენდეს მაგალითი.

ჩილე არის შედარებით დიდი ქვეყანა, რომელსაც საკმაოდ მდიდარი ბუნებრივი რესურსები გააჩნია, მაგრამ არც მისი დამოუკიდებლობა წარმოადგენდა საფრთხეს აშშ-თვის. მაშინ რატომ აწუხებდა ის აშშ-ს ?

ჰენრი კისინჯერმა ჩილეს ვირუსი უწოდა, რომელსაც შეეძლო მთელს რეგიონს გადადებოდა, რის შედეგებიც შორს გავრცელდებოდა, შესაძლოა იტალიამდეც კი.

1973 წლის 11 სექტემბერს ამერიკული სპეცსამსახურების აქტიური მონაწილოებით ჩილეში სახელმწიფო გადატრიალება მოეწყო, დაიღუპა დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი – სავლადორე ალიანდე და ხელისფულებაში დიქტატორი, ავგუსტო პინოჩეტი მოვიდა.

მიუხედავად ამერიკული ძირგამომთხრელი ქმედებებისა იტალიაში  კვლავაც არსებობს მუშათა მოძრაობა. ჩილეს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის წარმატება იქცეოდა არასასურველ ნიშნად იტალიელი ამომრჩევლებისთვის. ვაი თუ მათ გაუჩნდებოდათ აზრი ხელში ჩაიგდოთ საკუთარი ქვეყანა და აეღორძინებინათ მუშათა მოძრაობა, რომელიც 1940-იან წლებში სრულაიდ გაანადგურა CIA-ამ ?  (ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო)

ამერიკელი სტრატეგები სახელმწიფო მდივნით, დინ აჩესონით დაწყებული 1940-იანი წლების ბოლოდან, დღემდე დაუღლელად გვაფრთხილებენ, რომ “ერთმა დამპალმა ვაშლმა შესაძლოა გააფუჭოს უამრავი სხვა ვაშლი”. საფრთხე მდგომარეობს იმაში, რომ “ლპობამ”, ანუ სოციალურ-ეკონომუკურ განვითარებამ გავრცელება არ ჰპოვოს.

ეს “დამპალი ვაშლის თეორია” საზოგადოებას მიერთმევა “დომინოს თეორიის” სახით. ადამიანებს  კალიფორნიაში აშინებდნენ ხო ში მინის გემის მოსვლით და მსგავსი უაზრობებით. შესაძლოა, რომელიმე ამერიკელი ლიდერი იჯერებს  კიდევაც ამ ყველაფერს, მაგრამ რაციონალურად მოაზროვნე დამგეგმავები ამისათვის ზედმეტად ჭკვიანები არიან. მათ ესმით, რომ ჭეშმარიტი საფრთხე მდგომარეობს “ცუდ მაგალითში”.

1954 წელს, როდესაც აშშ ემზადებოდა გვატემალაში დემოკრატიის დასამხობად, სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ გვატემალა იქცა სტაბილურობის მზარდ საფრთხედ ჰონდურასსა და სალვადორში. მისი აგრარული რეფორმა წარმოადგენს მძლავრ პროპაგანდისტულ იარაღს; მუშების და გლეხების დახმარების ფართო სოციალური პროგრამა მაღალი სოციალური ფენების და მსხვილი უცხოური საწარმოების წინააღმდეგ ბრძოლაში არის მიმზიდველი ცენტრალური ამერიკის სამეზობლო ქვეყნების მოსახლეობისათვის, სადაც ადგილი აქვს მსგავს პირობებს.

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აშშ-ს სსურს “სტაბილურობა”, რომელიც გულისხმობს საზოგადოების მაღალი ფენების და მსხვილი უცხოური საწარმოების უსაფრთხოებას. თუ ამის მიღწევა შესაძლებელია ფორმალური დემოკრატიის მეთოდებით, მაშინ ეს დასაშვებია, ხოლო თუ არა, მაშინ “სტაბილურობისთვის საფრთხე”, რომელსაც წარმოადგენს კარგი მაგალითი, უნდა განადგურდეს მანამ, სანამ ვირუსი არ შეეყარ სხვებს.

ამიტომაც პაწაწინა ხიჭვიც კი განიხილება, როგორც ფართო ავადმყოფობის საფრთხე, რომელიც მოითხოვს ძალადობრივ აღმოფხვრას.